ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely létrejött JNN Utazási Iroda Kft. (Székhely: 1067- Budapest, Szondi u. 30.; Telephely: 1024. Budapest, Margit krt. 27.; Tel: +36 1 312 4763, fax: +36 1 312 4759; adószám: 11820510-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-704804; BFKH bejegyzési szám: R-02020/2000,
vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt. Székhelye:1132- Budapest, Váci út 36-38
(a továbbiakban: JNN Utazási Iroda), mint utazásszervező és a megrendelő
neve: _____________________________________________________________________________
címe: _____________________________________________________________________________
telefonszáma: ______________________________________________________________________
mint utas között.
A JNN Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és az utazásszervező, valamint utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az ezen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadóak.

 

I. Az utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés a JNN Utazási Irodához megérkezett és azt a JNN Utazási Iroda visszaigazolta. Az utazás megrendelése történhet írásban, személyesen az JNN Utazási Iroda saját irodájában, bármely a JNN Utazási Iroda szolgáltatásait értékesítő partnerirodánál.
2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés idejét és módját, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő költségeket (vízum díj, repülőtéri illetékek, repülőtéri transzferek, biztosítások, szerviz díj, fakultatív programok stb.) a JNN Utazási Iroda programajánlatát a JNN Utazási Iroda honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza. Az utazási ajánlatban történt változásokról a JNN Utazási Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast. Amennyiben a változás az Utazási Szerződés megkötését követően következik be, úgy az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni, amely döntését haladéktalanul köteles a JNN Utazási Iroda tudomására hozni.
3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Utazási szerződés csak annak írásbeli megkötésével, az Utas által megrendelt szolgáltatások, a résztvevők számának és szükséges adatainak (név, lakcím, telefonszám, elektronikus levelezési cím, születési dátum, s útiokmány szám). Az adatok megadása minden alkalommal önkéntes hozzájáruláson alapul (további információk a JNN Utazási Iroda Kft. adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak). Az adatok megadásával, valamint a megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba. (Partnerirodánál történő megrendelés esetén a JNN Utazási Iroda szerződése a partnerének írásban történt visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba.) Az utazási szerződést papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a JNN Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a JNN Utazási Iroda az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Az értesítés kézhezvételéig az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget a JNN Utazási Iroda visszafizeti. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az utazó a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy a JNN Utazási Iroda által nyújtott szolgáltatást: nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utazóként) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszi igénybe.

 

II. Fizetési feltételek
4. Az Utas a teljes részvételi díjat előleg esetén azzal csökkentett mértékben legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 30 nappal köteles megfizetni. Az indulást megelőző 30 napon belül az Utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg a JNN Utazási Iroda részére. Utas nem jogosult újabb szerződés kötésére azonos időpontra és azonos programra vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a már megkötött szerződésen szereplő programra időközben a JNN Utazási Iroda akciós, illetve kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki.
5. A JNN Utazási Iroda honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza, hogy a befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra nyújt fedezetet, illetve egyes programok igénybevétele esetén milyen összegű díjat kell megfizetni. Ha az Utas az utazás során a tájékoztatóban, illetve a szerződésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen kell megfizetnie.
6. Az utasnak jogában áll a teljes részvételi díjat forintban vagy euróban teljesíteni. A JNN Utazási Iroda a részvételi díjakat elsődlegesen forintban szerepelteti, az emellett feltüntetett eurós ár választása az utas joga. Az árak meghatározásához használt euró árfolyam a JNN Utazási Iroda által megállapított árfolyam, melyet az utas elfogadhat, vagy választhatja a fizetést a JNN Utazási Iroda elsődleges valutanemében, forintban. A JNN Utazási Iroda fenntartja a jogot az általa közzétett euró árfolyam megváltoztatására a különböző akciókban az árfolyam ingadozása és változása alapján.
7. Amennyiben az utas eurós fizetést választ, úgy euró alapú szerződés vagy visszaigazolás készül, a JNN Utazási Iroda honlapján feltüntetett eurós árakon a JNN Utazási Iroda által meghatározott árfolyam alapján.
8. Az utas által választott euró vagy forint alapú szerződés megkötése és az előleg befizetése után, az utas a fennmaradó összeget, és további díjakat (pl. névmódosítási díj) egyéb megállapodás hiányában, kizárólag a szerződés szerinti valutanemben teljesítheti.
Amennyiben a szerződés törlésre, vagy módosításra kerül, a JNN Utazási Iroda a visszatérítendő összeget (az utas által kezdeményezett törlés esetén a 31. pontban részletezett kötbér levonása után) a befizetéssel megegyező valutában téríti vissza. Forintos fizetés esetén forintban, eurós fizetés esetén euróban.
9. Euróban történő fizetés esetén a JNN Utazási Iroda lemond a deviza forintárfolyamának időközi változása miatti áremelési jogáról. Az árfolyamváltozás miatti áremelés kizárólag a forintos fizetést érinti. Az egyéb, a 25. pontban részletezett árváltozások miatti emelés jogát a JNN Utazási Iroda az eurós fizetés esetén is fenntartja.
10. Az árak a magyar piacra érvényesek.

 

III. Fakultatív programok
11. A weboldalon található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazási irodában, vagy bizonyos esetekben a helyszínen van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a JNN Utazási Iroda csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). Amennyiben a JNN Utazási Iroda mondja le az Utas által már befizetett fakultatív programot ezen okokból, úgy a befizetett díj az Utasnak visszajár. Az Utas általi lemondás esetén a befizetett díj nem visszatérítendő. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott célterületen működő szolgáltatók által kerülnek megszervezésre, ezért a hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utas köteles a helyszínen jegyzőkönyveztetni és annak egy példányát a helyi szervező részére átadni. A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a JNN Utazási Iroda a honlapján a programhoz kapcsolódóan feltünteti. Előfordulhat, hogy létszámhiány esetén a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad.

 

IV. Az Utas jogai és kötelezettségei
12. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személyre engedményezni úgy, hogy köteles erről a JNN Utazási Irodát haladéktalanul írásban tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személy részére engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az Utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, a JNN Utazási Irodát ezzel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és engedményes egyetemlegesen felel.
13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
14. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját még sürgős esetben sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha azt az Utas maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit.
15. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori kül- és belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. beutazási, útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából vagy megsértéséből eredő összes kár és költség az Utast terheli, a JNN Utazási Iroda ezekért felelősséget nem vállal. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 31. pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni. Tájékozódni a beutazási feltételekről a Konzuli Szolgálat http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok honlapján lehet.

 

V. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
16. A JNN Utazási Iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a Tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen. A JNN Utazási Iroda a változást az Utassal közölni köteles és a tájékoztatás megtörténtét a felek az Utazási Szerződésben rögzítik. A repülőgéppel közlekedő Utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a JNN Utazási Iroda felelősségének kizárásával, bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az Utazási Szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról a JNN Utazási Iroda az érintett Utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.
17. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy áremelést hajtson végre, amennyiben az adott évre kalkulált devizaárfolyamok nagymértékben megváltoznak Ezen változás mértéke a VI.27. pontban kerül meghatározásra. Ha az Utas nem áll el a szerződéstől a fenti okból, akkor ennek megfelelően az Utazási Szerződést módosítják.
18. A JNN Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha
a.) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b.) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát a JNN Utazási Iroda kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c.) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény (például, de nem kizárólagosan: háború, természeti csapás, járvány, sztrájk), amely a JNN Utazási Iroda akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a JNN Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a JNN Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
A b) és c) pontok esetében a JNN Utazási Iroda az utazásról szóló 281/2008. Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése alapján köteles segítséget nyújtani az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak, de nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült olyan költségek megtérítésére, melyekhez az Utas hozzájárult (hazautazás költsége, elszállásolás költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs és hivatali költségek stb.). Az utazásról szóló 281/2008. Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján az Utazásszervező vis major esetén nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, így az ezen körülményekre vonatkozó panaszokat az Utazási Iroda nem tudja elfogadni.

 

VI. Légi személyszállítás, buszos utazás
19. A nemzetközi légi szállítás szabályai alapján a szállítást végző légi társaság és a JNN Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, helyének, átszállási lehetőségeinek, útirányának, a légitársaság, illetőleg a repülőgép típusának változási jogát. Az erről szóló információk tájékoztató jellegűek, így a módosítás nem minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért, plusz költségekért a JNN Utazási Irodát felelősség nem terheli, de haladéktalanul köteles az Utast tájékoztatni, amint a változásról tudomást szerez.
20. Repülőjegy és/vagy csomagtúra szolgáltatás esetén, mely repülőutat is tartalmaz, az Utas tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő szállíttatására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek az adott légitársaság weboldalán.
21. Ha a légi utazás során a csomagok elvesznek vagy azokban kár keletkezik, az észrevételt követően haladéktalanul közölni kell a repülőtéren található „Lost and Found” (elveszett poggyászok osztályán). A megsérült, kifosztott, elveszett poggyászért a JNN Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket minden esetben a légitársaság felé kell benyújtani. Az elveszett csomagokról készült jegyzőkönyvet a légitársaság felé szükséges továbbítani.
22. A menetrendváltozások miatt elmaradt szolgáltatásokért a JNN Utazási Iroda nem vállal kártérítési felelősséget.
23. A befizetett út első és utolsó napja utazásnak minősül és nem üdülésnek.
24. Poggyászsérülésért vagy eltűnésért a légi fuvarozás során az adott légitársaság feltételei az irányadóak. Az útipoggyász feladható súlyáról, darabszámáról és azok méreteiről (mind a menetrend szerinti, mind a charter járatok esetében) a légitársaságok szabályzatai rendelkeznek. Túlsúlyért az Utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie. A poggyászsúlyok nem összevonhatók. Kizárólag a JNN Utazási Iroda és Utas által megkötött szerződés rendelkezése szerint adható fel csomag térítésmentesen. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak a tovább szállítás, vagy megőrzés céljából az iroda képviselője át nem veszi azt tőle.
25. Körút programoknál, az autóbuszos utazások esetén, amennyiben az utazás időtartama technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási, útviszonyok stb.) jelentős késés következik be, ezért a JNN Utazási Irodát felelősség nem terheli. A JNN Utazási Iroda kötelessége – lehetőségeihez mérten – intézkedni a hiba mielőbbi elhárításáról. A JNN Utazási Iroda – a helyszíni körülmények függvényében – fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására.
26. A JNN Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy az Utazási Szerződésben rögzített díjakat a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti, az utazáshoz kapcsolódó szerződésen feltüntetett számítások alapján. Erre kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek (ideértve az üzemanyagköltségeket és az egyéb kötelező terheket, így különösen a repülőtéri illetéket), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forint árfolyamának időközi változása miatt kerülhet sor. E körülmények bekövetkezése esetén a JNN Utazási Iroda a részvételi díjat csak az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy a díjemelés okát és mértékét az Utassal írásban közölnie kell.
27. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti díj 8%-át meghaladja, az Utas az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elállhat az Utazási Szerződéstől. Ez esetben a JNN Utazási Iroda a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

 

VII. Szállodák és elszállásolás
28. A szállodák kategória szerinti besorolása mindig az adott ország besorolása és szabályozása alapján kerül feltüntetésre.
29. Az utazási ajánlatokban szereplő szállodák közül néhány rendelkezhet főépülettel, melléképülettel és bungalóval/bungaló stílusú szobákkal egyaránt. A külföldi partnerek a különböző szálláshelytípusokat azonos értékűnek tekintik, így az elhelyezés bármely szobatípusban történhet. Az Utasnak csak felár megfizetése ellenében van módja más szobatípusban történő elhelyezésre. Ilyen igény esetén, a visszaigazolást követően a JNN Utazási Iroda köteles az Utas által kért és a felárral megfizetett szállástípust biztosítani. Amennyiben felár megfizetése nélkül, csak utas kérésként szerepel a szobatípusra vonatkozó igény, azt a JNN Utazási Iroda garantálni nem tudja, utas kérésként továbbítja a külföldi partner részére.
30. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az érkezés napján 14 órától (ez országonként változó lehet), a távozás napján 10 vagy 12 óráig biztosítja (országonként változó), függetlenül az utazás menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.
31. A JNN Utazási Iroda saját honlapján, a www.jnnutazas.hu weboldalon közzétett akciós ajánlatok között található szállodákra is az Általános Utazási Szerződésben megtalálható feltételek vonatkoznak. Ettől eltérő esetekben az Utas és a JNN Utazási Iroda Kft. között létrejött szerződés, illetve annak mellékletei a meghatározók.

 

VIII. Lemondási feltételek
32. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat a szerződéstől, ha az Utas:
• A részvételi díj 8%-ot meghaladó megemelése, illetve az Utazási Szerződésben foglaltak lényeges módosítása, vagy a program lényeges megváltozása miatt áll el a szerződéstől, a 26. pontban meghatározott jogok illetik meg,
• Ha egyéb okokból áll el az Utazási Szerződéstől, az iroda jogosult az addig felmerült költség megtérítését igényelni, de ez a befizetett díj összegét nem haladhatja meg. A JNN Utazási Iroda nem igényelhet kártérítést, ha az Utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 nappal vagy az Utazási Szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. 60 napon belüli időpont, vagy szálláshely módosítása lemondásnak minősül.

Ha az úticél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől.
Elállás esetén az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

33. Az Utasnak jogában áll az Utazási Szerződéstől 61 napon belül is elállni meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az utazás megkezdése előtti
61. napig kötbérmentes
60-35. nap között 10%
34-24. nap között 40%
23-15. nap között 70%
14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget a JNN Utazási Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.

Az itt megadottaktól eltérő lemondási feltételeket a mindenkori szerződésen a JNN Utazási Iroda feltünteti.

Bánatpénz nem követelhető, amennyiben az utas a részvételi díj 8%-ot meghaladó emelése, vagy az utazási cél “utazásra nem javasolt” térséggé minősítése miatt áll el a szerződéstől.

34. Postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén a JNN Utazási Iroda a tértivevényes levelet azzal a nappal tekinti megérkezettnek, amikor a JNN Utazási Iroda aláírta az igazoló szelvényt.
35. Amennyiben az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy kártérítésre igényt nem tarthat.
36. Ha a JNN Utazási Iroda az Utast az utazás megkezdését követően saját hibájából jogszabálysértés miatt az utazásból kizárja, az Utas a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
37. A JNN Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban elállhat a szerződéstől:
abban az esetben, ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatja (létszám a programok elindításánál a mindenkori társasút programjában feltüntetett minimális létszám),
az utazásszervező elállására az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ideértve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior).

Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől:
 az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és azután az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni.

 

IX. Módosítási feltételek
38. Az Utazási Szerződésben rögzített bármelyik utasnév megváltoztatása
-menetrend szerinti repülőjárat esetén a névmódosítás a légitársaság feltételei alapján történik a szabad helyek, osztály és illeték különbözet, valamint módosítási díj függvényében. A módosításból eredő többletköltség minden esetben az Utast terheli,
-egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás külön díj ellenében történik, a szerződésen szereplő szállás díjszabásának függvényében. Némely szálláshely fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt Utas nevek megváltoztatásának elutasítására.
-Zárt csoport foglalásakor a mindenkori egyedi szerződési feltételek az érvényesek.
Amennyiben az Utas szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak módosítási vagy többletköltségeit az Utasnak kell viselnie.
39. Ha az utazás megkezdését követően a JNN Utazási Iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a JNN Utazási Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a JNN Utazási Iroda köteles az Utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, vagy az eredeti útiköltség keretein belül az utast az általa igényelt helyszínre szállítani és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat, mint különbözetet visszafizetni, a módosítások költségeinek figyelembevétele mellett. Egyes esetekben a szálloda túltöltése esetén a szálloda elhelyezheti az Utasokat a helyi besorolásnak megfelelő azonos kategóriájú szállodában, amiért a JNN Utazási Irodának nincs kártérítési kötelezettsége. A szálláshely típusa a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot tartalmazza.
40. A JNN Utazási Iroda nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazásszervezőt, vagy az utazásközvetítőt az utazási szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Az Utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni arról, hogy a kifogás bejelentésre kerüljön a helyszíni szolgáltatónak. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A jegyzőkönyvben nem szereplő kifogásokat a JNN Utazási Iroda nem köteles érdemben kezelni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles lehetőség szerint mihamarabb tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte, annak érdekében, hogy a felmerült helyzet rendezésre kerüljön. A külföldi szálláshely csak a helyszínen közölt panaszokat tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon, vagy megoldani a felmerült problémákat. Az Utas, vagy az utazást közvetítő partner iroda, a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a JNN Utazási Irodának írásban, a helyszínen készített jegyzőkönyv benyújtásával együtt köteles bejelenteni. Az Utas kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy Utazási Szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén a JNN Utazás Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A JNN Utazási Iroda a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utast írásban tájékoztatni, viszonteladás esetén az utazást közvetítő partner irodán keresztül, a kézhezvételtől számított 30 napon belül. A JNN Utazási Iroda az utazási szerződés – nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, a szolgáltatás díját (részvételi díj) nem haladhatja meg.
41. Ha az utazási szerződés az utazás időtartama alatt szűnik meg, az utazásszervező köteles az utas hazautazásának megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségei az utast terhelik, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült okból szűnt meg.

 

X. Biztosítás
42.
Az Utazási Szerződés megkötésekor az Utas az Európai Utazási Biztosító Zrt. betegség-, baleset- és poggyászbiztosítását (továbbiakban utasbiztosítás) is megkötheti. A JNN Utazási Iroda a biztosításról az Utast tájékoztatja. Ha az Utas a JNN Utazási Iroda közreműködésével köt utasbiztosítást, valamint, ha a JNN Utazási Iroda az Utas javára szóló biztosítást kötött, a JNN Utazási Iroda köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az Utazási Szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Amennyiben a biztosítást nem a JNN Utazási Irodánál köti az Utas, úgy köteles maga gondoskodni saját biztosításáról. Utasbiztosítás hiányában a betegségből, balesetből és poggyászkárból adódó összes felelősség és költség az Utast terheli.
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a JNN Utazási Iroda a biztosítási szerződés megkötése előtt az Európai Utazási Biztosító Zrt. főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és az utasbiztosítás valamint a betegségből eredő utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételeiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, az utas- és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.
A hatályos biztosítási feltételek megtekinthetők a biztosító honlapján (www.eub.hu), illetve az értékesítő utazási irodákban.
43. Felek tudomással bírnak arról, hogy a JNN Utazási Iroda Utazásszervező önálló jogon légi/vízi/közúti szállító járművek üzemeltetését nem végzi. Fentiek alapján felek megállapodnak, hogy egy esetleges repülőgép szerencsétlenség, hajó, vagy busz baleset bekövetkezése esetén Utas elsődlegesen az érintett jármű üzembentartójával, illetve annak biztosítójával szemben érvényesíti esetleges kártérítési igényét és csak ennek eredménytelensége esetén jogosult az Utazásközvetítővel szemben annak esetleges helytállási kötelezettsége esetén igényérvényesítéssel fellépni.
44. A JNN Utazási Iroda az utazás időtartama alatt a részvételijegyen, illetve a voucher-en feltüntetett ügyeleti telefonszámon érhető el.

 

XI. Egyéb rendelkezések
45. Ha a 281/2008. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
46. A felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Utazásszervező székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságon indíthat pert. A díjemelés indokoltsága és az Utazási Szerződés hiányossága miatt az Utas a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordulhat, illetve előterjesztett panaszának elutasítása esetén az alábbi panaszkezelő szervekhez fordulhat: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós u. 2.), Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011. Budapest, Fő u. 44.-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.)
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http:/jarasinfo.gov.hu). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (http://wwww.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
47. A főutas (megrendelő) az utastársak nevében kijelenti (egyéni és csoport foglalás esetében is), hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

 

XII. Adatvédelmi tájékoztató
12.1. A JNN Utazási Iroda, mint adatkezelő tájékoztatja az utazót, hogy a szerződésben megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeli. A személyes adatok, adatfeldolgozásra és átadásra kerülnek a JNN Utazási Iroda megbízott munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A JNN Utazási Iroda, mint adatkezelő részletes tájékoztatást biztosít az utazói személyes adatainak kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk a http://www.jnnutazas.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon érhető el. Az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

AZ UTAS KIJELENTI, HOGY A JNN UTAZÁSI IRODA ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI SZERZŐDÉST EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGISMERTE ÉS AZOKAT ELFOGADJA.

Az Általános Szerződési Feltételek egy példányát átvettem, azt elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom:
igen
nem
(Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni.)

Az utas ÁFA nyilatkozata:
Az utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben, illetve
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben, a saját nevében és javára veszi igénybe.

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást
utasként
nem utasként
veszem igénybe.
(Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni.)

JÓ NAPOT NAGYVILÁG UTAZÁSI IRODA

Kelt: 2019. _________________________________

Megrendelő: _______________________________