Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A JNN Utazási Iroda Kft. (a Továbbiakban JNN, vagy Társaság) kijelenti, hogy mindent megtesz az online vagy offline hozzá beérkezett adatok biztonságáért, és hogy a GDPR valamennyi követelményének megfeleljen.
Regisztráció a Társaság honlapján
1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, számlázási, postázási név és cím.
3. A honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma.
4. A személyes adatok kezelésének célja:
a. a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
b. kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
c. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető
d. a honlap használatának elemzése.
5. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/ szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
8. Amennyiben az érintett a regisztráció érdekében szükséges adatait részben, vagy egészben megadja, azonban a regisztrációt nem fejezi be, a megadott adatokat a Társaság legfeljebb 60 napig tárolja, ezt követően azok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

Regisztrációs adatbázis, profilalkotás
9. Az érintettek köre: a Társaság adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen regisztráló személyek.
10. Az adatkezelés célja: az személyes, telefonos, vagy online ügyintézés, foglalás, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, utazási szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása utazási szokásaik, érdeklődési körük, a Társaság weboldalain kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése és küldése.
11. Az adatkezelés jogalapja: az Eker. tv. 13/A§-a,a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek email címének retargeting és remarketing célból történő továbbítását is, ld. a kezelt adatok címzettjeinél szereplő leírást) tekintetében pedig a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a Társaságnak a személyre szabott közvetlen üzletszerzési tevékenység végzéséhez, és értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő jogos érdeke.
12. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme, utazáshoz szükséges úti dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), utazással kapcsolatos érdeklődési köre, utastársak neve, neme és születési dátuma, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírásügyfelek által az adatkezelővel kötött szerződések kapcsán és az adatkezelővel folytatott szóbeli, írásbeli és elektronikus kommunikációja és interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok (ideértve a felhasználó érdeklődésével érintett és általa megrendelt vagy igénybe vett utazási szolgáltatások adatait is)
13. Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést vagy ügyfél-kapcsolatfelvételt követő három év, a profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.
14. A kezelt adatok címzettjei: az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de a Társaság által megrendelt remarketing és retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Reklamáció
15. Az érintettek köre: a Társaság ügyfelei.
16. Az adatkezelés célja: az ügyfélpanaszok kivizsgálása.
17. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a Társaságnak a reklamációk kivizsgálásához és jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke.
18. A kezelt adatok köre: utazás pozíció száma, név, utastársak neve, neme, születési dátuma, utazás foglalási részvételi száma, panasz részletes leírása, hány főt érint a reklamáció, a reklamáció beérkezésének ideje, az úti cél, az utazás időpontja, a szálláshely kódja, a megválaszolás ideje, módja, a kártérítési igény, összege és formája, illetve az áthárítható költség mértéke, dátum, aláírás.
19. Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év

Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés
20. Az érintettek köre: a Társaság nyereményjátékéra regisztrálók
21. Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása.
22. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a nyereményjátékra való jelentkezéssel létrejött szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
23. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, ország, irányítószám, város, utca/házszám, telefonszám, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, aláírás.
24. Az adatkezelés időtartama: a sorsolást követő 6 év. Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve és településének neve tekintetében.
25. A kezelt adatok címzettjei: a Társaság nyereményjáték lebonyolításában közreműködő partnerei, amelyek az egyes nyereményjáték szabályzatokban kerülnek megnevezésre. A Társaság a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
26. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
27. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám.
28. A személyes adatok kezelésének célja:
a. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
b. Reklámanyag küldése
29. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
30. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatást teljesítése céljából.
31. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Direkt marketing célú adatkezelés

32. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
33. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
34. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
35. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
36. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés /futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a Posta/futárszolgálat munkavállalói.
37. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatközlés harmadik országba
38. A JNN az online vagy offline beérkező adatokat, árajánlatgenerálás, foglalás, vagy egyéb az ügyfél utazásához tartozó folyamat kapcsán, továbbíthatja harmadik országba.
39. Az ilyen adattovábbítás, minden esetben jogos érdeken alapul, és az ügyfél hozzájárulásával történik. Ebben az esetben hozzájárulásnak tekintjük, ha az ügyfél olyan szolgáltatóról kér információt, ami harmadik országban van.
Állandó partnereink
40. Az adatkezelés, árajánlatgenerálás szolgáltatásfoglalás terén állandó partnereink:
– www.goglobal.travel
– www.wizzair.com
– www.tallinksilja.com
– www.stenaline.com
41. Minden olyan esetben, amikor partnereink is részt vesznek az adatkezelésben/feldolgozásban, az adott társaság adatvédelmi tájékoztatója is mérvadónak számít.

(Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról)
1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
2. Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

További információkért keressen minket bizalommal, központi számunkon, e-mailben vagy közvetlenül irodánkban.